عروض مترو من 1 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2020

metro offers from 1nov to 15nov 2020 logo عروض مترو من 1 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2020 غلافmetro offers from 1nov to 15nov 2020 page number 1 عروض مترو من 1 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2020 صفحة رقم 1metro offers from 1nov to 15nov 2020 page number 2 عروض مترو من 1 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2020 صفحة رقم 2