عروض مترو من 18 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2020

metro offers from 18nov to 18dec 2020 logo عروض مترو من 18 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2020 غلافmetro offers from 18nov to 18dec 2020 page number 1 عروض مترو من 18 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2020 صفحة رقم 1metro offers from 18nov to 18dec 2020 page number 2 عروض مترو من 18 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2020 صفحة رقم 2