عروض مترو من 26 نوفمبر حتى 28 نوفمبر 2020

metro offers from 26nov to 28nov 2020 logo عروض مترو من 26 نوفمبر حتى 28 نوفمبر 2020 غلافmetro offers from 26nov to 28nov 2020 page number 1 عروض مترو من 26 نوفمبر حتى 28 نوفمبر 2020 صفحة رقم 1metro offers from 26nov to 28nov 2020 page number 2 عروض مترو من 26 نوفمبر حتى 28 نوفمبر 2020 صفحة رقم 2