عروض مترو من 16 فبراير حتى 29 فبراير 2020

metro offers from 16feb to 29feb 2020 logo عروض مترو من 16 فبراير حتى 29 فبراير 2020 غلافmetro offers from 16feb to 29feb 2020 page number 1 عروض مترو من 16 فبراير حتى 29 فبراير 2020 صفحة رقم 1metro offers from 16feb to 29feb 2020 page number 2 عروض مترو من 16 فبراير حتى 29 فبراير 2020 صفحة رقم 2